1392,07,12

مسجدجامع سنندج با قدمت 400سال-92/7/10

نوشته شده توسط محمدرضا روحی در ساعت 12:02