1393,09,09

پشت کوهی

نوشته شده توسط محمدرضا روحی در ساعت 13:46

آری از پشت کوه آمده ام
چه میدانستم اینور کوه باید
برای ثروت ، حرام خورد

برای عشق ، خیانت کرد
برای خوب دیده شدن.، دیگری را بد نشان داد
وبرای به عرش رسیدن ، باید دیگری را به فرش کشاند…..
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را میپرسم ، میگویند:
“از پشت کوه آمده!”….
ترجیح میدهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد تا اینکه اینور کوه باشم و گرگ!

“حسین پناهی “